Б.М. Тодуров, О.Й. Жарінов, О.А. Єпанчінцева, О.П. Надорак, Ю.А. Борхаленко, Н.В. Понич, І.В. Швець, І.В. Шклянка Пароксизмальна фібриляція передсердь у ранні терміни після операції аортокоронарного шунтування.

Мета дослідження – оцінити предиктори виникнення фібриляції передсердь (ФП) у пацієнтів з ішемічною хворобою серця (ІХС) після операції аортокоронарного шунтування (АКШ). У проспективному одноцентровому дослідженні проаналізували дані, отримані при клініко-інструментальному обстеженні 174 пацієнтів з ІХС. ФП у ранній післяопераційний період діагностували за даними безперервного моніторування ЕКГ протягом 48–72 год шляхом рутинної щоденної реєстрації ЕКГ у 12 відведеннях, а також при проведенні холтерівського моніторування ЕКГ. Встановлено, що ризик виникнення ФП становить 33% у пацієнтів після АКШ, 49,1% – після поєднання АКШ із клапанним протезуванням. Основними передопераційними чинниками виникнення ФП є наявність цукрового діабету, аневризми лівого шлуночка, зниженої фракції викиду лівого шлуночка, відсутність профілактичного застосування бета-адреноблокаторів, інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту і статинів. Інтраопераційними факторами виникнення ФП є тривалість штучного кровообігу та час перетискання аорти, післяопераційним – збільшення вмісту С-реактивного протеїну.

Повний текст статті