О.Є. Березін, O.О. Лісова.Прогностична цінність C-реактивного протеїну в пацієнтів з артеріальною гіпертензією після перенесеного мозкового ішемічного інсульту

Мета роботи – вивчити взаємозв’язок між вмістом високочутливого С-реактивного протеїну (ВЧ-СРП) у плазмі крові та ризиком настання повторних коронарних і церебральних ішемічних подій у хворих на артеріальну гіпертензію, які перенесли ішемічний інсульт. Матеріал і методи. У дослідження залучено 102 пацієнти з гіпертонічною хворобою III стадії, артеріальною гіпертензією легкого та помірного ступеня тяжкості через 3 тиж після перенесеного мозкового ішемічного інсульту. Період спостереження – 12 міс з 3-місячними інтервалами. Рівень ВЧ-СРП оцінювали одноразово на початку дослідження. Клінічне інтерв’ю проводили кожні 3 міс протягом 1 року після отримання зразків крові. Як клінічні точки враховували всі серцево-судинні події: повторний інсульт або транзиторну ішемічну атаку, всі випадки ішемічної хвороби серця, раптову смерть, цукровий діабет, серцево-судинні події, зокрема хронічну серцеву недостатність і потребу в госпіталізації з цих причин. Результати. У пацієнтів з рівнем ВЧ-СРП у верхньому квартилі скориговане відношення шансів (ВШ) для клінічних результатів було достовірно вищим порівняно з хворими, у яких вміст ВЧ-СРП був у межах першого квартиля (ВШ 7,46; 95 % довірчий інтервал (ДІ) 1,55–19,6; Р=0,001). Точка поділу ВЧ-СРП на ROC-кривій відповідала 5,58 мг/л (площа під ROC-кривою 0,814±0,057; 95 % ДІ 0,702–0,925; чутливість 76,7 %; специфічність 80,3 %) і була використана як змінна в багатовимірній моделі. Після поправки на вік, стать, тип ішемічного інсульту, індекс Бартел і Ренкіна, латералізацію осередку ураження, наявність коморбідних станів модель регресії Кокса дозволила визначити рівень ВЧ-СРП вище 5,58 мг/л як незалежний предиктор серцево-судинних подій протягом 12 міс спостереження (ВШ 7,14; 95 % ДI 1,15–12,6; Р=0,009). Висновки. Підвищення рівня ВЧ-СРП понад 5,58 мг/л має високу прогностичну цінність щодо кумулятивного ризику виникнення серцево-судинних ускладнень у хворих на гіпертонічну хворобу III стадії після перенесеного мозкового ішемічного інсульту протягом одного року.

Повний текст статті