М.М. Долженко, Н.М. НосенкоПроспективне дослідження міокардіальної функції лівого шлуночка після операції аортокоронарного шунтування, поєднаного з аневризмектомією, за даними тканинного допплера.

Мета дослідження – оцінка відновлення глобальної систолічної функції лівого шлуночка (ЛШ) у пацієнтів з післяінфарктною аневризмою ЛШ через рік після аортокоронарного шунтування (АКШ), поєднаного з аневризмектомією. Післяінфарктну аневризму ЛШ верифікували за даними трансторакальної ехокардіографії, мультиспіральної комп’ютерної томографії з контрастуванням і коронаровентрикулографії. Всім пацієнтам було проведено допплерехокардіографічне дослідження до, через 6 і 12 міс після АКШ з аневризмектомією. Крім того, проводили дослідження в імпульсно-хвильовому режимі тканинної допплерографії. Виявлено кореляцію показників систолічного піку Бт із величиною глобальної скоротливості (г=0,57) при вимірюванні в базальних сегментах міжшлуночкової перегородки. Амплітуда руху Бт відображає стан повздовжньої скоротливості ЛШ з чутливістю 82 % і специфічністю 72 %.

Повний текст статті