В.М. Коваленко, О.Г. Несукай, Н.С. Поленова, О.О. Даниленко, Є.Ю. Тітов.Значення спекл-трекінг ехокардіографії в оцінюванні життєздатності міокарда у хворих, які перенесли інфаркт міокарда із зубцем Q.

Мета роботи – вивчити значення спекл-трекінг ехокардіографії (СТЕ) в оцінюванні життєздатності міокарда у хворих, які перенесли інфаркт міокарда із зубцем Q. Обстежено 15 пацієнтів віком у середньому (61,2±1,4) року з перенесеним інфарктом міокарда із зубцем Q давністю (7,5±0,3) міс. Для оцінки життєздатності міокарда було проведено фармакологічну стрес-ехокардіографію з добутаміном. СТЕ проводили з використанням пакета програмного забезпечення Wall Motion Tracking. Аналізували такі показники: поздовжню кінцевосистолічну деформацію (ПКСД), поздовжню пікову деформацію (ППД) та поздовжню швидкість деформації (ПШД), приріст ПКСД, ППД та ПШД при введенні низьких доз добутаміну, а також величину постсистолічного укорочення (ПСУ) сегментів. На тлі введення добутаміну в низьких дозах у життєздатних сегментах спостерігали збільшення ПКСД на 63 %, ППД – на 61 % та ПШД – на 100 %. Величина абсолютного приросту ППД ≥ 4,0 %, а ПШД ≥ 0,4 c–1 при введенні низьких доз добутаміну дозволяла диференціювати життєздатні від нежиттєздатних сегментів. У життєздатних сегментах завдяки наявності інотропного резерву при стимуляції міокарда добутаміном відзначали зменшення ПСУ. Оцінка деформації та швидкості деформації міокарда в поздовжньому напрямку при проведенні стрес-ехокардіографії має велике значення, що слід брати до уваги при вирішенні питання про життєздатність міокарда наряду з візуальною оцінкою локальної скоротливості міокарда.

Повний текст статті