Правила для Авторів

Правила, яких необхідно дотримуватися, надсилаючи статті до редакції “Українського кардіологічного журналу”:

Надсилаючи статтю в “Український кардіологічний журнал”, автор дає свою згоду на розміщення опублікованих статей у реферативних наукометричних базах, до яких входитиме журнал (зокрема РІНЦ, Google Scholar, Scopus та інші), а також на сайті “Українського кардіологічного журналу”.

Стаття (українською, англійською або російською мовою) повинна супроводжуватися офіційним направленням від установи, в якій виконана робота, і мати на першій сторінці візу наукового керівника. У кінці статті повинні стояти підписи всіх авторів. Сторінки із зазначеною інформацією слід відсканувати і надіслати електронною поштою у форматі .jpg або .pdf.

У вихідних даних статті обов’язково потрібно вказувати:

1. Назву статті
2. Ініціали та прізвище автора чи авторів
3. Установу, з якої вийшла робота (якщо авторів кілька і вони працюють у різних установах, необхідно позначити установи цифрами 1, 2, 3… і відповідно до нумерації поставити цифри біля прізвищ авторів);
4. Місто
5. Ключові слова, що стосуються теми статті.

У кінці статті обов’язково потрібно вказати прізвище, ім’я, по батькові, поштову та електронну адресу, номер телефону, науковий ступінь, вчене звання, посаду автора статті, який відповідає за листування. Ці дані публікуватимуться в журналі. Також необхідно додати номер телефону, за яким редакція може оперативно зв’язатися з авторами статті.

У кінці статті обов’язково потрібно надати трьома мовами (українською, російською та англійською) прізвище, ім’я, по батькові всіх авторів статті, назви установ, в яких вони працюють, міста, наукові ступені, вчені звання, посади, контактні дані. За правильність написання прізвищ відповідальність несуть автори статті. Транслітерацію необхідно виконувати відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 55 від 27 січня 2010 р. “Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею”. Звертаємо увагу, що від правильності подання даних залежатиме статистика цитування публікацій у міжнародних наукометричних системах.

Вимоги до набору статей

Стаття має бути набрана у програмі Microsoft Word
Гарнітура Times New Roman
Розмір 14 пунктів, без табуляторів і переносів.
Інтервал між рядками 1.5
Поля з усіх боків 2 см.

До діаграм, зроблених у Microsoft Excel або Microsoft Graph, слід додавати таблиці даних.

Оригінальні статті повинні мати такі розділи:

1. Вступ
2. Мета
3. Матеріал і методи дослідження
4. Результати та їх обговорення
5. Висновки

Огляди, лекції, спостереження з практики можуть оформлюватися інакше.

Виклад статті має бути чітким, зрозумілим, стислим. Усі рисунки та фотографії мають бути чіткими й контрастними і додаватися в електронному вигляді у форматі .tif або .jpg. У підписах до мікрофотографій необхідно вказувати ступінь збільшення і метод фарбування. Таблиці повинні бути компактними, мати назву. Заголовки окремих граф повинні відповідати їх змісту. На всі рисунки й таблиці в тексті потрібно робити посилання. Розміщення таблиці або рисунка у статті необхідно позначити квадратом на полі зліва, вказавши номер.

До статті обов’язково потрібно надати резюме трьома мовами: назва, прізвища та ініціали авторів, ключові слова, інформація про мету, матеріал і методи дослідження, основні результати і висновки. Увага! Резюме англійською мовою має бути більш розгорнутим, ніж резюме кирилицею, воно повинно містити такі розділи: мета, матеріал і методи дослідження, основні результати і висновки.

Список літератури (в оригінальних статтях – не більше 20 джерел, в оглядах літератури – не більше 80 джерел) слід складати виключно в алфавітному порядку: спочатку праці українською та російською мовою, потім іноземною (останні друкуються в оригінальній транскрипції). Якщо в наведеному джерелі літератури – п’ять і більше авторів, необхідно вказати трьох авторів і “та ін.”. Після назви статті потрібно вказати назву журналу або збірника, рік, том, номер, сторінки (від і до), а після назви монографії – місто, видавництво, рік видання, загальну кількість сторінок. На всі джерела літератури обов’язково потрібно робити цифрові посилання в тексті у квадратних дужках.

Увага! Окремим блоком необхідно подавати список літератури, який дублюватиме перелік джерел в основному списку, але оформлятиметься відповідно до вимог міжнародних баз даних. А саме: для всіх джерел, які в основному списку подаються кирилицею, необхідно виконати транслітерацію, а назву видання, в якому її опубліковано, необхідно перекласти англійською. Крім того, якщо в наведеному джерелі літератури – п’ять і більше авторів, у цьому списку необхідно зазначати прізвища всіх авторів без винятку. Тобто, структура посилання має виглядати так: всі автори (транслітерація), назва видання (транслітерація і англійський переклад), вихідні дані з позначеннями англійською мовою, вказівка на мову статті в дужках. Якщо в списку є посилання на іноземні публікації, вони повторюються в списку, але розділові знаки ставляться згідно з зарубіжними бібліографічними стандартами.

Скорочення окремих слів, термінів (крім загальноприйнятих скорочень назв одиниць вимірювання, фізичних, хімічних і математичних величин) не допускається.

У статтях потрібно використовувати систему СІ і міжнародні назви фармакологічних препаратів. Комерційні назви препаратів можна вказувати лише у розділі “Матеріал і методи”. Журнал не публікує статей рекламного характеру та тих, які вже надруковані в інших виданнях.

Статтю потрібно надсилати в електронному вигляді – на адресу видавництва: 4w@4w.com.ua

Рецензії надісланих статей надсилаються авторам електронною поштою.

Редакція залишає за собою право скорочувати і виправляти надіслані статті, а також публікувати їх у вигляді коротких повідомлень і анотацій. Рукописи редакція не повертає.

Зразки оформлення літературних джерел у списку використаної літератури

Список літератури має подаватися у двох примірниках:

1. Згідно з вимогами ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.

2. Згідно з вимогами Scopus.

Для статей кирилицею:

Список 1 (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006) Радченко А.Д., Михеева Е.В., Сиренко Ю.М. и др. Эффективность лечения на основе препарата Лористы // Артериальная гипертензия.– 2010.– № 6.– С. 23–35.

Список 2 (згідно з вимогами Scopus) Radchenko АD, Мikheyeva ЕV, Sirenko YuМ, Kushnir SN, Ponomariova GV. Arterialnaya Hypertensiya – Arterial Hypertension 2010;6:23–35 (in Russ).

Для статей латиницею:

Список 1 (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006) Thibault H., Piot C., Staat P. et al. Long-term benefit of postconditioning // Circulation.– 2008.– Vol. 117 (8).– P. 1037–1044.

Список 2 (згідно з вимогами Scopus) Thibault H, Piot C, Staat P, Bontemps L, Sportouch C, Rioufol G, Cung TT, Bonnefoy E, Angoulvant D, Aupetit JF, Finet G, Andre-Fouet X, Macia JC, Raczka F, Rossi R, Itti R, Kirkorian G, Derumeaux G, Ovize M. Long-term benefit of postconditioning. Circulation 2008;117(8):1037–1044.

Для монографій кирилицею:

Список 1 (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006) Дерюгин М.В., Бойцов С.А. Хронические миокардиты.– СПб: ЭЛБИ, 2005.– 288 с.

Список 2 (згідно з вимогами Scopus) Deriugin MB, Boitsov SA. ELBI,2005.228 p (in Russ).