О.М. Ломаковський Стан Т-клітинного та гуморального імунітету у хворих на ішемічну хворобу серця з дисліпідемією та оксидантним стресом

З метою уточнення патогенетичних складових ішемічної хвороби серця (ІХС) було оцінено зв’язок стану Т-клітинної та гуморальної ланок специфічного імунітету з ліпідним спектром крові та перекисним окисненням ліпідів і білків у 230 хворих на хронічну ІХС (стабільна стенокардія напруження ІІ-IV функціонального класу). Середній вік пацієнтів становив 56 (49-63) років. Було виявлено, що високий рівень первинних та вторинних продуктів перекисного окиснення ліпідів – дієнових кон’югат та малонового діальдегіду – з одночасним низьким рівнем ферменту антиоксидантної системи захисту каталази (оксидантний стрес) не пов’язаний з ліпідним спектром крові хворих на ІХС. Встановлено, що активність Т-клітинної та гуморальної складових імунного запалення пов’язана з перекисним окисненням ліпідів та білків і слабко асоціюється з порушенням ліпідного обміну у хворих на ІХС зі стабільною стенокардією.

Повний текст статті