О.С. Сичов, А.О. Бородай, Л.Л. Вавілова. Ремоделювання міокарда після кардіоверсії та предиктори збереження синусового ритму у хворих із персистентною формою фібриляції передсердь неклапанного походження.

Мета – оцінити ремоделювання міокарда після кардіоверсії та вивчити предиктори контролю синусового ритму (СР) при спостереженні протягом 21 міс. У проспективному повздовжньому дослідженні обстежено 95 пацієнтів з фібриляцією передсердь (ФП) перед відновленням СР. Трансторакальну ехокардіографію виконали всім хворим на етапі залучення в дослідження і в кінці спостереження. Черезстравохідну ехокардіографію проведено всім пацієнтам на початку дослідження та в групі хворих із повторним епізодом ФП. Через 21 міс спостереження у 52 (54,7 % ) пацієнтів було збережено СР. Пацієнти із СР мали достовірно більшу фракцію викиду (ФВ) лівого шлуночка (ЛШ), менші індекси об’єму лівого та правого передсердь. Вони також відрізнялися достовірно меншим ступенем функціональної мітральної регургітації та меншим функціональним класом (ФК) за NYHA, як порівняно з даними до кардіоверсії, так і з групою з повторним епізодом аритмії. Під час уніваріантного аналізу за допомогою Cox’s-F тесту з контролем ритму були пов’язані: вік ≥ 65 років (Р=0,003), застосування аміодарону (Р<0,001), застосування інгібіторів ангіотензинперетворювального ферменту (ІАПФ) / блокаторів рецепторів ангіотензину ІІ (БРА) (Р<0,001), товщина міжшлуночкової перегородки (ТМШП) < 1,7 см (Р=0,01), індекс об’єму лівого передсердя < 48 мл/м2 (Р=0,04). Проте вперше діагностована ФП (Р=0,3), застосування статинів (Р=0,07), Em > 8 cм/с (Р=0,3) і ФВ ЛШ ≥ 40 % (Р=0,08) не були пов’язані з контролем ритму серця. Відновлення СР у пацієнтів з персистентною формою ФП приводило до достовірно нижчого ФК за NYHA, зменшення порожнин передсердь, поліпшення систолічної функції ЛШ та зменшення ступеня мітральної регургітації. Застосування аміодарону, ІАПФ/БРА, вік ≥ 65 років, ТМШП < 1,7 см, але не індекс лівого передсердя < 48 мл/м2 та ФВ ЛШ ≥ 40 %, були незалежними предикторами контролю ритму протягом спостереження.

Повний текст статті