О.С. Сичов, А.О. Бородай, Е.С. Бородай. Тромбоемболічний потенціал тріпотіння передсердь

Мета роботи – оцінити частоту виявлення тромбів у порожнинах серця та їх предиктори перед проведенням кардіоверсії та радіочастотної абляції, а також частоту виявлення німих інфарктів головного мозку у хворих з типовим тріпотінням передсердь (ТП).

Матеріал і методи. Обстежено 100 послідовних хворих з типовим ТП неклапанного походження. Проведено трансторакальну та черезстравохідну ехокардіографію для виявлення ознак тромбоутворення (ТУ) в порожнинах серця. Проаналізовано клінічні та ехокардіографічні показники для визначення предикторів ТУ. У межах виявлення німих інфарктів головного мозку 29 хворих обстежено за допомогою мультиспіральної комп’ютерної томографії.

Результати. Сладж у вушку лівого передсердя (ВЛП) виявлено у 5 (5,2 %) хворих, тромб – у 4 (4,2 %), а тромб у лівому шлуночку (ЛШ) – у 7 (7 %) осіб. Знижена фракція викиду (ФВ) ЛШ < 40 % (Р≤0,005) і рання діастолічна швидкість тканинного допплера в імпульсному режимі на латеральному сегменті кільця мітрального клапана < 8 см/с (Р<0,0001) були найбільш тісно пов’язані з ТУ в лівому передсерді. З виявленням тромбу в ЛШ була найбільш тісно пов’язана ФВ ЛШ < 40 % (Р<0,0001). Німі інфаркти головного мозку з розміром ділянки ураження ≥ 15 мм виявлені в 3 із 29 (10,3 %) випадків і були пов’язані з низькою середньою швидкістю вигнання з ВЛП (Р=0,03). Гострі порушення мозкового кровообігу кардіоемболічного походження не пов’язані з кардіоверсією 3 (3 %), асоціювалися з тромбом у ЛШ (Р=0,0005) і сладжем у ВЛП (Р=0,04). Висновки. Незважаючи на отримані достовірні зв’язки між певними ехокардіографічними показниками і ТУ в лівому передсерді, потребує дослідження питання, чи достатньо лише цих параметрів для визначення необхідності проведення черезстравохідної ехокардіографії у хворих з ТП. Німі інфаркти головного мозку ≥ 15 мм виявляють з однаковою частотою при ТП і при ФП.

Повний текст статті