О.І. Мітченко, В.Ю. Романов, К.О. Яновська Ендокринна активність адипозної тканини та сурогатні маркери атеросклерозу у хворих з метаболічним синдромом.

Мета роботи – визначити ендокринну активність адипозної тканини залежно від товщини комплексу інтима – медіа (КІМ) загальної сонної артерії та показника ендотелійзалежної вазодилатації (ЕЗВД) у хворих з метаболічним синдромом. Обстежено 174 хворих з метаболічним синдромом (жінки – 88, чоловіки – 86), які склали клінічні групи залежно від індексу маси тіла та показника індексу НОМА. Визначали індекс маси тіла, вміст глюкози, інсуліну, лептину, адипонектину, індекс НОМА, відношення лептин / адипонектин, рівні ліпідів крові, товщину КІМ загальної сонної артерії, показник ЕЗВД. У групі жінок спостерігали достовірний зв’язок між прогресуванням інсулінорезистентності, збільшенням товщини КІМ та погіршанням ендотеліальної функції. У групі чоловіків виявлено тенденцію до потовщення КІМ та зниження показника ЕЗВД. Доведено, що незалежно від статі при збільшенні маси тіла товщина комплексу КІМ загальної сонної артерії зростає і знижуються показники ЕЗВД. Прогресу¬вання інсулінорезистентності асоціюється з прогресуванням атерогенного процесу в загальній сонній артерії.

Повний текст статті