Л.А. Міщенко Роль нетрадиційних чинників серцево-судинного ризику в патогенезі гіпертонічної хвороби.

Мета роботи – дослідити показники, що характеризують метаболічні і прозапальні процеси, та простежити їх зв’язок з рівнем артеріального тиску у хворих на гіпертонічну хворобу (ГХ). 297 пацієнтам з ГХ проведено комплексне клінічне обстеження, добове моніторування артеріального тиску (АТ), біохімічне дослідження крові (визначення рівнів С-реактивного білка, сечової кислоти, фібриногену, глюкози, імунореактивного інсуліну, ліпідного спектра крові, малонового діальдегіду й активності супероксиддисмутази) та добової сечі (визначення мікроальбумінурії (МАУ)). Групу контролю становили 62 особи з нормальним рівнем АТ. Показано, що для хворих на ГХ характерна активація неспецифічного системного запалення, оксидантного стресу на тлі зниження активності антиоксидантних ферментів, порушення вуглеводного і пуринового обміну і МАУ. У хворих на ГХ рівень С-реактивного білка і сечової кислоти прямо і незалежно від віку та центрального ожиріння пов’язаний з показниками АТ, як за даними офісних вимірювань, так і добового моніторування. Незалежним від зазначених традиційних факторів серцево-судинного ризику є зв’язок МАУ і вмісту фібриногену з рівнем амбулаторного АТ.

Повний текст статті