Б.М. Тодуров, О.В. Зеленчук, І.М. Кузьмич, Н.Б. Іванюк. Оцінка якості життя в пацієнтів з ішемічною хворобою серця та систолічною дисфункцією лівого шлуночка після аортокоронарного шунтування залежно від об’єму життєздатного міокарда

Мета – оцінити клінічний стан та якість життя пацієнтів з ішемічною хворобою серця (ІХС) і систолічною дисфункцією лівого шлуночка (ЛШ) після реваскуляризації залежно від об’єму життєздатного міокарда. Проліковано 179 хворих на ІХС з вираженою дисфункцією ЛШ (фракція викиду ≤ 35 %). У 129 пацієнтів виконано ізольоване аортокоронарне шунтування (АКШ), 50 хворих отримували тільки медикаментозне лікування. Пацієнтів розділили на три групи: І (n=105) – хворі, яким виконано АКШ і в яких обсяг життєздатного міокарда становив 30 % і більше; ІІ (n=24) – хворі, яким виконано АКШ і в яких обсяг життєздатного міокарда був менше 30 % за даними міокардіосцинтиграфії; ІІІ (контрольна, n=50) – хворі, які одержували тільки медикаментозне лікування. Госпітальна летальність у загальній когорті пацієнтів становила 3,1 %: у I групі – 0,95 %, в II групі – 12,5 %. Середнє значення функціонального класу (ФК) за NYHA в осіб I групи достовірно зросло з 3,20±0,05 до 1,90±0,06 (Р<0,05) відразу ж після операції і залишалося стабільним протягом 3 років з деякою позитивною динамікою. Через 1 рік середнє значення ФК у I групі становило 1,50±0,07, а через 3 роки – 1,7±0,1. У II групі достовірних змін не відбулося. ФК за NYHA зріс у ранній післяопераційний період з 3,6±0,1 до 3,4±0,1 (Р>0,05). Через 1 рік середнє значення ФК становило 3,4±0,1, а через 3 роки – 3,5±0,5. Виживаність пацієнтів I, II і III груп упродовж 3 років становила відповідно 81,0; 8,3 і 22 % (Р<0,001). У хворих на ІХС з об’ємом життєздатного міокарда більше 30 % у віддалені терміни після реваскуляризації якість життя асоціювалася з кращими показниками (Р<0,05). У хворих без достатньої кількості життєздатного міокарда (менше 30 %) після оперативного втручання якість життя була нижчою, навіть порівняно з групою пацієнтів, які лікувалися консервативно.

Повний текст статті