В.Й. Целуйко, А.В. Жадан, Е. Зедгінідзе. Галектин-3 і зворотне ремоделювання серця після хірургічної корекції недостатності мітрального клапана.

Мета роботи – вивчити зв’язок рівня галектина-3, визначеного перед хірургічним втручанням, з динамікою ехокардіографічних показників і результатів тесту з 6-хвилинною ходьбою в пацієнтів з недостатністю мітрального клапана.

Матеріал і методи. У дослідження залучено 48 пацієнтів з недостатністю мітрального клапана. Середній вік хворих становив (57,5±12,4) року. Всім пацієнтам виконували стандартне діагностичне обстеження (збір анамнезу, огляд, 12-канальну поверхневу ЕКГ, трансторакальну ехокардіографію для оцінки систолічної та структурної патології серця), визначення рівня галектину-3, проводили тест із 6-хвилинною ходьбою.

Результати. Хірургічне втручання на мітральному клапані позитивно впливало не тільки на клінічні вияви, а й забезпечувало поліпшення показників ехокардіографії. У цілому в групі пацієнтів з недостатністю мітрального клапана спостерігали статистично значуще зниження розмірів лівого передсердя і лівого шлуночка (ЛШ). Привертає увагу, що в групі з рівнем галектину-3 ≤ 18,2 нг/мл через 6 міс після оперативного втручання спостерігали позитивну динаміку розмірів ЛШ. Кінцевосистолічний розмір ЛШ зменшився з (47,3±5,8) до (34,5±3,9) мм (Р<0,05), а кінцеводіастолічний – з (65,4±8,0) до (50,8±5,1) мм (Р<0,05). Відповідно в цій групі збільшилася і фракція викиду ЛШ (з (52,4±6,7) до (59,3±4,6) %). Висновки. Хірургічне лікування недостатності мітрального клапана забезпечує поліпшення структури і функції камер серця, про що свідчить динаміка показників ехокардіографії через 6 міс після операції.

Повний текст статті