В.Й. Целуйко, Т.А. Лозова. Клінічна та прогностична роль рівня мозкового натрійуретичного пептиду в пацієнтів з інфарктом міокарда правого шлуночка на тлі інфаркту міокарда із зубцем Q задньої стінки лівого шлуночка при тривалому спостереженні

Мета роботи – оцінити роль рівня мозкового натрійуретичного пептиду (МНУП) в розвитку ускладнень у післяінфарктний період при спостереженні протягом 2,7 року в пацієнтів з інфарктом міокарда (ІМ) правого шлуночка (ПШ) на тлі ІМ із зубцем Q (Q-ІМ) задньої стінки лівого шлуночка (ЗСЛШ).

Матеріал і методи. Обстежено 155 хворих віком (64,11±0,78) року з ІМ ПШ на тлі Q-ІМ ЗСЛШ. Концентрацію МНУП визначали на 2-гу добу ІМ методом імуноферментного аналізу. Період спостереження становив (2,7±0,4) року. Кінцевими точками дослідження вважали нестабільну стенокардію (НС), повторний ІМ, гостре порушення мозкового кровообігу (ГПМК) і смерть.

Результати. Кінцевих точок дослідження досягли 62 (40 %) пацієнти: НС – 50 (32,2 %), повторного ІМ – 15 (9,6 %), ГПМК – 9 (5,8 %) хворих, померло 14 осіб (9,0 %). Концентрація МНУП у хворих з ускладненим перебігом післяінфарктного періоду достовірно перевищувала таку в пацієнтів без ускладнень ((679,99±53,66) проти (407,27±41,08) фмоль/л, Р<0,0003). Показано залежність рівня МНУП від частоти ІМ та цукрового діабету (ЦД) в анамнезі. Встановлено, що МНУП є незалежним чинником ризику пароксизмальної ФП, високоступеневої атріовентрикулярної блокади, гострої лівошлуночкової недостатності III класу за Killip і кардіогенного шоку в гострий період ІМ ПШ. Доведено, що МНУП є предиктором повторних НС за результатами спостереження протягом 2,7 року. Серед чинників несприятливого прогнозу визначено вік, тривалий анамнез ішемічної хвороби серця, куріння, ЦД, периферійний атеросклероз, високу частоту ГПМК та ІМ в анамнезі, достовірно вищі показники ризику за шкалами TIMI і GRACE. Прогноз був гіршим у пацієнтів, що мали в гострий період ІМ високу частоту небезпечних для життя аритмій, гостру лівошлуночкову недостатність III класу за Killip, кардіогенний шок та тяжчі вияви хронічної серцевої недостатності. Висновки. Рівень МНУП у пацієнтів з ІМ ПШ на тлі Q-ІМ ЗСЛШ може бути маркером ускладненого перебігу ІМ у гострий період і предиктором виникнення нестабільної стенокардії при довгостроковому спостереженні.

Повний текст статті