Н.Т. Ватутін, Н.В. Калінкіна, В.С. Колесніков. Вегетативний дисбаланс у хворих на стенокардію напруження: можливості фізіологічних тригерів процесу прекондиціювання.

Мета роботи – оцінити вплив комбінованого препарату, що містить аденозин та молсидомін, на варіабельність ритму серця у хворих на стенокардію напруження.

Матеріал і методи. Обстежено 18 хворих (11 чоловіків і 7 жінок, середній вік (56±3) роки) зі стенокардією напруження II–III функціонального класу, яка прогресувала на момент залучення в дослідження. Пацієнтів розділили на дві групи: в 1-й (n=9) призначали стандартну терапію з приводу прогресивної стенокардії, у 2-й (n=9) – до стандартної терапії додавали препарат, що містить аденозин та молсидомін (адвокард), у дозі 1 таблетка під язик тричі на добу протягом 1 міс. Контрольну групу становили практично здорові особи того ж віку (n=10). Всім пацієнтам на початку (в день госпіталізації), через 1 тиж після стабілізації стенокардії та через 3 міс (через 2 міс після закінчення прийому досліджуваного препарату) проводили добове моніторування ЕКГ з оцінкою часових і спектральних показників варіабельності ритму серця.

Результати. На початку SDNN, RMSSD, NN50, триангулярний індекс, TP і HF істотно не розрізнялися у пацієнтів 1-ї та 2-ї груп, проте були достовірно (Р<0,05) нижчими, ніж у контрольній. SDANN, LF і LF/HF в обох групах були вищими (Р<0,05), ніж у контрольній. Під час другого обстеження після стабілізації стенокардії у 2-й групі відзначено тенденцію до підвищення SDNN, RMSSD і ТР і зниження SDANN (Р<0,1), але при цьому значень, зіставних з групою контролю, не було досягнуто. В 1-й групі такої тенденції не спостерігали. Через 3 міс в обох клінічних групах реєстрували достовірне зменшення SDANN і зниження LF і LF/HF до значень, порівнянних з контролем, при цьому істотних відмінностей між групами не відзначали (Р>0,05). NN50 і триангулярний індекс в 1-й і 2-й групах не змінилися.

У 2-й групі спостерігали достовірне підвищення SDNN, RMSSD, HF і ТР, у той час, як у 1-й ці показники не змінилися.

Висновки. Комбінований препарат, що містить аденозин та молсидомін, сприяє поліпшенню стану автономної регуляції серця як під час його прийому, так і через два місяці після його відміни. Позитивний вплив препарату на стан вегетативного тонусу вочевидь обумовлений розвитком фармакологічного прекондиціювання, яке сприяє збільшенню стійкості кардіоміоцитів до ішемії.

Повний текст статті