Л.С. Вайда, Н.В. Лозинська, М.В. Габріель, О.І. Гай. Показники добового моніторування артеріального тиску, ліпідного спектра крові, вазодилататорна функція ендотелію та індекс маси тіла у хворих на артеріальну гіпертензію на тлі лікування карведилолом і атенололом

Мета – вивчити та порівняти вплив карведилолу й атенололу на показники добового моніторування артеріального тиску (АТ), вазодилататорну функцію ендотелію та окремі показники ліпідного обміну у хворих на артеріальну гіпертензію (АГ). Представлено порівняльну характеристику основних показників ліпідного спектра крові, вазодилататорної функції ендотелію, добового моніторування АТ у хворих на АГ з різним ступенем серцево-судинного ризику на тлі лікування упродовж 12 тиж атенололом і карведилолом. Обстежено 65 хворих на АГ, яких розподілили на дві групи: пацієнти 1-ї групи (n=41) приймали карведилол, хворі 2-ї групи (n=24) отримували атенолол. Вік пацієнтів – 35–70 років (медіана віку – 55 років). Вплив досліджуваних препаратів на показники добового моніторування АТ виявився порівнянним (достовірно зменшилися середньодобові значення систолічного (САТ), діастолічного (ДАТ) і пульсового АТ, частоти скорочень серця, показники індексу часу САТ і ДАТ, індексу площі для САТ і ДАТ. На відміну від атенололу, карведилол достовірно поліпшив ендотелійзалежну вазодилатацію плечової артерії у хворих на АГ (Р=0,006). Під впливом терапії карведилолом достовірно знизилися індекс маси тіла (Р=0,001), рівні загального холестерину (Р<0,001) і тригліцеридів (Р=0,042), у той час як атенолол достовірного впливу на ці показники не мав.

Повний текст статті