О.М. Ломаковський Вплив статинів на показники імунного запалення, ліпідного спектра крові, перекисного окиснення ліпідів та білків у хворих на хронічну ішемічну хворобу серця

З метою визначення змін ліпідного обміну, перекисного окиснення ліпідів і білків та імунного запалення під впливом статинів обстежено 54 хворих на хронічну ішемічну хворобу серця (ІХС) (стабільна стенокардія напруження, II-IV функціональний клас). Середній вік пацієнтів становив 57 (52-65) років. Пацієнтів обстежували до прийому та через 2 міс лікування аторвастатином (20 мг на добу) (n=22), ловастатином (40 мг на добу) (n=12), симвастатином (40 мг на добу) (n=20). Матеріалом імунологічного та біохімічного дослідження була периферійна кров. Встановлено, що статини впливають на специфічну та неспецифічну ланки імунітету у хворих на хронічну ІХС. Вплив статинів на гуморальні (С-реактивний білок, фактор некрозу пухлин а, інтерлейкін(ІЛ)-6, ІЛ-8, ІЛ-10) та клітинні (Мц, Тх, Тс, Тх/Тс) фактори імунного запалення прямо залежить від вихідного рівня факторів. Чим більше змінений вихідний рівень показника відносно контролю, тим більший нормалізуючий ефект однакової дози статинів. Протизапальний ефект статинів не залежить від ступеня зниження рівня загального холестерину крові. Зниження ступеня перекисної модифікації атерогенних ліпопротеїнів при лікуванні статинами сприяє зменшенню рівня імунного запалення.

Повний текст статті