В.Б. Безродний Взаємозв’язок функціонального стану нирок з добовим профілем артеріального тиску, показниками вуглеводного та ліпідного обмінів у хворих на гіпертонічну хворобу

З метою визначення взаємозв’язку функціонального стану нирок з добовим профілем артеріального тиску (AT), показниками вуглеводного та ліпідного обміну обстежено 98 хворих на гіпертонічну хворобу (ГХ) II-III стадії, 1-2-го ступеня. Усім пацієнтам проводили офісне вимірювання та добове моніторування AT. Визначали вміст ліпідів, сечової кислоти та рівень С-реактивного протеїну (СРП) у плазмі крові, а також швидкість клубочкової фільтрації (ШКФ) за кліренсом ендогенного креатиніну та рівень мікроальбумінурії. Встановлено, що у хворих на ГХ погіршення функціонального стану нирок асоціюється з порушенням добового ритму AT за типом non-dipper, збільшенням варіабельності систолічного AT за добу, хронічним гемодинамічним перевантаженням протягом доби: найбільш тісний кореляційний зв’язок ШКФ встановлено із середньонічними значеннями систолічного AT за всі періоди доби та із середньодобовим діастолічним AT (r=-0,384, Р<0,001). У хворих на ГХ виявлено достовірну зворотну кореляцію ШКФ з індексом HOMA (r=-0,417; Р<0,001), вмістом інсуліну і глюкози в плазмі крові натще (r=-0,248, Р<0,05; r=-0,397, Р<0,001 відповідно) та рівнем інсуліну на 60-й хвилині глюкозотолерантного тесту (r=-0,308; Р<0,001). Підвищення рівнів сечової кислоти, тригліцеридів та СРП в плазмі крові у хворих на ГХ пов’язано з поглибленням проявів гіпертензивної нефропатії (сповільнення ШКФ та підвищення рівня мікроальбумінурії). Гіпертензивна нефропатія у хворих на гіпертонічну хворобу асоціюється з порушеннями ліпідного обміну – підвищенням у плазмі крові рівня загального холестерину, холестерину ліпопротеїнів низької щільності та тригліцеридів.

Повний текст статті