Л.В. Журавльова, Н.А. Лопіна. Рівень фракталкіну і його значення для прогнозування наявності та вираження атеросклеротичного ураження вінцевих судин

Мета роботи – оцінити рівень фракталкіну у хворих на ішемічну хворобу серця (ІХС) залежно від наявності цукрового діабету (ЦД) 2-го типу і характеру ураження вінцевих артерій (ВА), а також його значення для прогнозування наявності й ступеня вираження атеросклеротичного ураження вінцевих судин.
Матеріал і методи. Обстежено 131 пацієнта з ІХС (89 чоловіків, 42 жінок) віком у середньому (59,60±9,11) року. Залежно від наявності ЦД 2-го типу хворі на ІХС були розділені на дві групи: 1-ша (n=70) – із супутнім ЦД 2-го типу, 2-га (n=61) – без ЦД 2-го типу. Всім пацієнтам для верифікації діагнозу ІХС проводили коронарографію. У всіх хворих оцінювали рівні фракталкіну.
Результати. Виявлено, що в пацієнтів з ІХС, як із супутнім ЦД 2-го типу, так і без нього, рівні фракталкіну статистично значуще вищі порівняно з групою контролю (Р<0,05). У осіб з дифузним ураженням ВА, як із супутнім ЦД 2-го типу, так і без нього, рівні фракталкіну статистично значуще вищі, ніж в осіб без дифузного ураження ВА (Р<0,05). Прогностична значущість щодо наявності атеросклерозу ВА встановлена ​​для значення рівня фракталкіну понад 466 пг/мл, чутливість і специфічність методу високі – відповідно 85,5 і 95,5 %, площа під ROC-кривою (AUC) 0,909±0,024 (95 % довірчий інтервал (ДІ) 0,852–0,950; Р<0,0001). Прогностична значущість щодо наявності гемодинамічно значущого стенозу ВА встановлена ​​для рівня фракталкіну понад 468 пг/мл, чутливість і специфічність методу – відповідно 88,8 і 56,6 %, AUC 0,742±0,043 (95 % ДІ 0,665–0,810; Р<0,0001). Прогностична значущість щодо прогнозування наявності дифузного ураження вінцевих артерій встановлена для рівня фракталкіну понад 596 пг/мл, чутливість і специфічність методу – відповідно 56 і 96,3 %, AUC 0,802±0,039 (95 % ДІ 0,724–0,867; Р<0,0001). Висновки. Визначення рівня фракталкіну має велике значення як для прогнозування наявності атеросклеротичного ураження вінцевих судин, так і діагностики гемодинамічно значущого стенозу вінцевих артерій, дифузного ураження вінцевого русла.

Повний текст статті