Yu.G. Antipkin, V.V. Lazorishynets, Yu.V. Davydova, K.G. Apresova, A.A. Petrichenko, O.P. Siromakha, V.P. Zalevskii, S.N. Yaniuta, A.Yu. LimanskayaLong QT syndrome and pregnancy.

Full article